Sahil Projesi İhaleye Çıktı.

Sahil Projesi İhaleye Çıktı.

Belediyemiz sahil projesi “Fındıklı Sahil Düzenleme ve Dolma Taş Ev Restorasyon ve Nakli” ihalesi 09.02.2017 tarih saat 10:00’ da Fındıklı Belediyesi Toplantı salonunda yapılacak. Sahil projesiyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Özbalaban, proje kapsamında her yaştan, her kesime hitap edecek uygulamaların ve alanların olduğunu söyledi. “Projemizde çocuk oyun alanları,piknik masaları, süs havuzu,kafeterya binası,gazebolar,mescit,Tarihi dolma taş restorasyonu , kaykay pisti, otopark, seyir terasları, peyzaj ve bitkilendirme alanları, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan  görsel obje ve fotoğraf çekimi için minyatür serenderler ve objelerin mevcut olduğunu belirterek, projenin tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi .

 

FINDIKLI SAHİL DÜZENLEME VE DOLMA TAŞ EV RESTORASYON VE NAKLİ

FINDIKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FINDIKLI SAHİL DÜZENLEME VE DOLMA TAŞ EV RESTORASYON VE NAKLİ yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeteik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/613333

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mah.11 Mart Cad.No:6 53700 FINDIKLI/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4645113090 - 4645113961

c) Elektronik Posta Adresi

:

findiklibel@ttmail.com

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Piknik masaları, süs havuzu, kafeterya binası, gazebo, mescit WC, Tarihi dolma taş ev restorasyonu, Oyun grupları, kaykay pisti, otopark, seyir terasları. peyzaj ve bitkilendirme. yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karadeniz Sahil Yolu, Rize ili Fındıklı İlçe merkezi dolgu alanı (25.000m²)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 540 (beşyüzkırkgün) takvim günüdür.


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Fındıklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 11Mart cad. No:6 Fındıklı/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

09.02.2017 10:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

400.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
Adayın cirosunun 400.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 400.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 4.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

7.6.1Bu İhalede benzer iş olarak “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği” nde belirtilen  (A-XVIII) iş gurubu benzer iş olarak kabul edilecektir,

 

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Gerçek kişilerden Mimar/Yüksek mimar, peyzaj mimarı/yüksek peyzaj mimarı mezuniyet belgeleri.


5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 250 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fındıklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 11Mart cad. No:6 Fındıklı/RİZE adresinden satın alınabilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla Ön yeterlik ve İhale dokümanını satın almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 600 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 1.200 TRY (Türk Lirası) doküman bedeliniTR8400010004431310772905001 yatırmak zorundadır.Posta yoluyla sadece Ön yeterlik dokümanını satın almak isteyenler ise posta masrafları dahil yurtiçi için 300 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 600 TRY (Türk Lirası) Ön yeterlik doküman bedelini TR8400010004431310772905001 yatırmak zorundadır.Posta yoluyla dokümanı satın almak isteyenler, satın almak istedikleri dokümanın posta masrafı dahil bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile dokümanın gönderileceği adresin de belirtildiği doküman talep başvurularını son başvuru/ihale tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Doküman iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Dokümanın posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Fındıklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 11Mart cad. No:6 Fındıklı/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhalede fiyat dışı unsurların değerlendirilmesinde uygulanacak sınır değer katsayısı (N) :1 

İhale kanununun 38. maddesinde ön görülen; İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirmeler sonucunda  yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklamaları yeterli görülen istekliler arasında ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır.

 
 

 

 

Copyrigt © 2017 fındıklı belediyesi