Duyurular|

FINDIKLI BELEDİYESİ
(Yazı İşleri Müdürlüğünden)
İLAN

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında 2023 yılında Belediyemiz Memur Norm Kadro cetvelinde yer alan ve aşağıda unvanı, adedi ile derecesi yazılı kadrolara 2023 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu başarılı olacak Belediyemiz personelleri arasından atama yapılacaktır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında 2023 Yılında Görevde Yükselme Sureti İle Atamaya Tabi Tutulacak Kadroların

S.No Unvanı Adedi Derecesi
1 Destek Hizmetleri Müdürü 1 1
2 Şef 1 3

Zabıta Yönetmeliği Gereğince 2023 yılında Görevde Yükselme Sınavına Tabi Tutulacak Kadroların

S.No Unvanı Adedi Derecesi
1 Zabıta Amiri 1 2
2 Zabıta Komiseri 1 1
3 Zabıta Komiseri 1 5

Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosu için Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personellerin,

1-   Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2-   Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak şartlarını taşımaları

Şef Kadrosu için Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personellerin,

1-   En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2-   Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

 Zabıta Amiri Kadrosu için Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personellerin,

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 Zabıta Komiseri Kadroları Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personellerin,

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler.

Zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki diğer kadrolar için ikinci fıkrada belirtilen hizmet sürelerinin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Yazılı Sınav Konuları ek-1 ve ek-2 de sunulmuş olup Görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılma şartlarını taşıyan personellerin bir dilekçe ile 01 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek 1 – BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİ (ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ HARİÇ)
GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

Ek 2- BELEDİYE ZABITA PERSONELİ  GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

Comments are closed.

Close Search Window