YÖNETİM ANLAYIŞI

İlçemizde Toplumcu Yerel Yönetim anlayışını inşa etmek için 2019 yılından günümüze yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve yönetim erkini Fındıklı halkına açarak karar süreçlerinin demokratikleşmesini sağlamak üzere aşağıda yer alan çalışma anlayışının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Başlatmış olduğumuz fikir alışverişleri sonucunda oluşturulan bu metin öncelikle ilçemizde yaşayan siz halkımızın görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş olup ortak akıl ile oluşturacağımız ilkelerle bir yönetim anlayışını ve yaşamı inşa etmeye çalışacağız.

Burada belirlenmeye çalışılan ilkeler siyasetin toplumsallaştırılarak, gençleştirilmesi ile geleneklerimizin geleceğe taşınmasını sağlamayı hedeflemektedir. İlçemizde (NODERİ) MECİ kültürü ile katılımcı demokratik yöntem anlayışını işlevsel hale getirilmesi, doğrudan demokrasinin işletilmesi hedeflenmektedir.

Yerel yönetimlerin demokratikleşmesini sağlamak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Fındıklı Belediyesi bünyesinde oluşturulacak olan meclislerin işleyişi ve kuralları daha yaşanılabilir Fındıklı yaratabilmek için yola düşenlerin temel ilkeleri olacaktır. Fındıklı Halkının ihtiyaçları ve sorunlarını çözülmesine yardımcı olmak, sosyal uzlaşı ortamında birleşerek yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirmek, çevreye duyarlılığı arttırmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı büyüterek MECİ’yi toplumsal alana yaymak, hesap sorma ve hesap verme anlayışını işleterek şeffaflığı ve katılımcılığı arttırmak, karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayarak doğrudan demokrasiyi hayata geçirebilmektir.

Kısacası ilçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılacak olan hizmetlerin, yatırımların planlanması, halkın yönetime katılımının sağlanması, doğrudan demokrasinin hayata geçirilmesi, karar alma süreçlerinin en demokratik oluşumları olan meclislerin kurularak halkın yönetime katılmasını sağlamaktır. 

Oluşturulacak meclisler Fındıklı Kent Konseyi altında çalışmalarını yürütecek ve tüm karar alma süreçlerinde en aktif organ haline getirilmesi sağlanacaktır. Bu meclisler aynı zamanda Fındıklı Belediyesi çalışma gurupları olarak belediye meclisine sunulacak olup belediye bünyesinde yasal statüsünün oluşturularak ilgili alanlarda tanımlanması ve temsili sağlanacaktır, belediye Meclis toplantılarının vazgeçilmez birinci gündemi olarak yer alacaklardır.

İlçemizin belediye meclis 11 asıl, 11 yedek ve belediye başkanı ile toplam 23 kişiden oluşan bir yapıdır. Asıl veya yedek ayrımı yapmaksızın, Fındıklı’ya hizmet için halkının karşısına çıkan tüm adaylarımızın belediye çalışmalarında katkı sunmasını temel ilke olarak kabul edilir. Belediye meclis üyelerimizin oluşturulması planlanan 23 çalışma başlığı doğrultusunda gerçekleştirilecek projelerde sorumluluk alması sağlanır.

İl genel meclis üyelerimiz belediye meclisinin doğal üyeleri olarak kabul edilir. Ayda en az bir defa yapılan Belediye Meclis toplantılarına katılım sağlar ve il genel meclisinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verir. Tüm meclis üyelerinin katılım sağladığı halka açık bu toplantılarda ilçenin toplumsal, siyasal ve sosyal süreçleri değerlendirilir, çalışmalar hakkında öneriler oluşturulur / denetlenir. 

Eğer belediye meclis üye sayımız artarsa, artan sayı kadar meclisler oluşturulması hedeflenir. Bu çalışmanın temel hedeflerinden biri doğrudan demokrasiyi hayata geçirmenin en temel birimleri olarak kabul edilebilecek olan mahalle meclislerini örgütlemek ve yönetime katılımları sağlamaktır.

Kamucu bir anlayışla Toplumcu Yerel Yönetim anlayışlını hayata geçirmek, üreterek yönetimlerde yer almak, karar süreçlerini demokratikleştirmek ve doğrudan demokrasiyi işletebilmek amacıyla ilçede örgütlü olan tüm siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin üyeleri istedikleri takdirde bu gurupların üyeleridir. Ancak üyeliğin en temel kriteri üretmek ve üretime katılmaktır.

Yapılacak olan çalışmalar, belediye bünyesinde belediye çalışanları tarafından oluşturulmuş olan birim sorumluları tarafından yürütülür. Haftalık olarak belediye başkanlığında yapılan bu planlama toplantılarına katılım serbest olup, çoğulcu katılım ile çalışmaların nitelikli organize edilmesi sağlanabilir. 

KOMİSYONLAR

 1. Üretim Tesisleri, Muhtarlık ve İş Makinaları Çalışma Komisyonu

Mahalle ve köy muhtarlarımızla birlikte azalarımızın da içerisinde yer alacağı meclis oluşturulacak. Mahalle ve köylerimizdeki özellikle ihtiyaç duyulan alanlar olan iş makinaları, yol, asfalt, beton vb. taleplerinin planlanarak karşılanması hedeflenecektir. Bunun yayı sıra halkın yönetime katılımının sağlanması için muhtarlık bölgeleri bazında meclislerin oluşturulabilmesi önemsenecektir.

Belediyemiz bünyesinde hali hazırda var olan üretim alanından verimli hizmet alınabilmesi için koordinasyon sağlanarak.

 1. Kentsel Dönüşüm ve Kent Estetiği Çalışma Komisyonu

İlçemizde yapı stoku hem yaşlı hem de eski teknolojilerle üretilmiş yorgun binalardan oluşmaktadır. İlçe genelinde birçok alanda çarpık yapılaşmayla birlikte deprem yönetmeliğinden uzak yapı stoklarının tespiti ve kentsel dönüşümün halkımızın katılımıyla yapılabilmesi temel ilkemiz olacaktır. Kentsel konut stokunun ve kent alanlarının planlanması, nitelikli hale getirilmesi, yeni yapılacak olan yatırımların planlanması sağlanacaktır. 

Ayrıca kentsel yaşam kalitesinin arttırılması için kent estetiğinin önemsenerek ele alınması artık kaçınılmazdır. Kent estetiğini de dikkate alınarak yatırımların teşvik edilmesi sağlanacak, sokak ve cadde iyileştirmeleri konusunda belediyemiz bünyesinde uzmanlar, meslek örgütleri ve halkımızın katılımıyla etik kurul kurularak çalışmaların yürütülmesi hedeflenecektir. 

 1. Kadın, Yaşam ve Eşitlik Çalışma Komisyonu

Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmeyeceği önlemler alınacak ve destek hizmetleri sağlanacaktır.

Kadın emeği ve kadın temsilinin dengelenmesi yönünde çalışmalar yapılacak, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin uygulanması için mücadele edilecektir. Yerel Eşitlik Eylem planı oluşturularak Kadın dostu bir kent olmak için çalışmalar yürütülecektir. Eşitlik birimi kurularak, bu çalışmaların planlanması, sürdürülebilirliği hedeflenecektir. Kurulan eşitlik birimi bünyesinde, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda belirtilen çalışmalar için ilgili hedef kitle öncelikli anketlerle ihtiyaçlar belirlenecektir.

Kadının yaşama katılımını destekleyici tedbirler alınması (kreş, bakım hizmetleri) kadının ekonomik güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacak.

 1. Eğitim Çalışma Komisyonu

Kapsayıcı ve nitelikli eğitimin gerçekleştirilebilmesi için kamu kurumları ile çalışmaya özen gösterilerek, ilçemizde faaliyet gösteren okullarımızda nitelikli ve kaliteli eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi veya kaliteli bir eğitim ortamı sağlanması adına çalışmalar yürütülecektir. 

Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için Fındıklı’da yaşayan tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler, kurslar yapılması hedeflenecektir. Halk eğitim bünyesinde yapılan eğitimlerin belediyemiz ile ortak paydada buluşturulması ve bu eğitimler sonunda üretilen ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi için alan sağlanması vb. konularda iş birliklerinin geliştirilmesi önemsenecektir.

Okul öncesi eğitim konusunda Süreyya Osman Şişmanoğlu Gündüz Çocuk Konuk Evi ve Çocuk Hakları Merkezimiz bünyesinde atılan adımların geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çalışmalar yürütülecektir. Aynı zamanda ilçemizde kurulan ZUĞA Çağdaş Eğitim Kooperatifi bünyesinde eğitim yatırımlarının geliştirilerek lise düzeyine kadar okullaşma konusunda yatırımlar yapılması hedeflenecektir. Eğitim alanında (bölgesel düşünülerek) diğer ilçelerimizle birlikte gerekli çalışmaların yapılması ve kısa zamanda okullaşma yönünde adımların atılabilmesi hedeflenecek. 

Örgün eğitim kalitesinin yükseltilmesi için kurumsal hedefler geliştirilmesi ile eğitim kurumlarının alt yapısının iyileştirilmesi çalışmalarına destek verilecek, bilgi kaynaklarına erişimin sağlanması (kütüphane, e-kütüphane, yüz yüze veya online eğitim) için çalışmalar yürütülecektir.

 1. Gençlik Çalışma Komisyonu

Gençlerimizin ilçede yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar yürütülecek, gençliğin sorunlarının çözümü için çalışmalarımızın belediye ve ilçe bünyesinde zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Gerek istihdam sorunun kısmen de olsa çözümüne katkıda bulunacak projeler üretilerek gerekse tarımsal üretim alanlarımızda gençlerimizin aktif olarak yer alması teşvik edilerek çalışmalar zenginleştirilecektir. Kültürel sosyal ve siyasal alanda geçlerimizin taleplerinin karşılanabilmesinin yolları aranarak çözüm yolları oluşturulacaktır.

 1. Doğal Yaşam, Ekoloji ve Çevre Çalışma Komisyonu

Yaşadığımız yüzyılda sermayenin açlığı yaşam alanlarımızı yok etmekle birlikte bizleri daha da yoksullaştırdı ve doğal dengeyi bozarak piyasalaştırdı. Ormanların, dağların, akarsuların, yaban hayatın yaşam sürdüğü insan elinin daha az değdiği alanların korunması ve yaşatılması temel hedeftir. Ekosistemin parçalanmasına karşın yaşamın devamlılığının sağlanması ve biyo-çeşitliliğin sürdürülmesi önemsenerek çalışmalar yapılacaktır. 

Geleneksel doğal yaşam ve yapılarımızın korunduğu, geleneklerimizin gelecek nesillere aktarıldığı bir çalışmanın yapılması kaçınılmazdır. 

Doğal yaşam alanlarımızın yarınlara taşınması için planlar hazırlanmalı ve çevreye duyarlı, kentini, insanını, canlısını ve doğasını koruyan bir yapı oluşturulması için çalışmalar yürütülmelidir. Günümüzde iklim krizi ile birlikte oluşan yıkımlara karşı yerel yönetimlerin yaşam alanlarımızın nasıl yeniden düzenlenebileceğine dair çalışmalar önemsenmeli, deremizin, denizimizin ev yaylalarımızın korunmasının yanında özellikle geçim kaynağımız olan çay tarımının geleneksel doğal hale kavuşturularak toprağımızın ölümünün önüne geçilmeli.

 1. Halk Sağlığı Çalışma Komisyonu

Halk sağlığını bozacak yatırımların önüne geçerek çevremizi ve doğamızı korurken insanımızı da korumanın bir görev olduğu bilinmelidir. Sağlık alanında halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren yapılara destek olmak, eksik kalınan alanlarda yatırımlar yaparak halkımızın daha nitelikli yaşam sürmesini hedeflemek temel amacımız olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması için çalışmalar ve yatırımlar yürütülmelidir. 

Halk sağlığını tehdit eden risklerin bertaraf edilmesi, çocuklara temiz oyun alanları sağlanması, altyapı çalışmaları (atık su yönetimi, kanalizasyon, sanayi bölgesi arıtma alanları, fabrika baca filtreleri vs.), temel İhtiyaçların erişilebilir olması (ücretsiz içme suyu, temiz ve nitelikli besine erişim, hijyen ürünleri vb.) temel hedeflerimiz olmalıdır.

Konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yanında meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte uzmanların gözetiminde tarama çalışmaları yürütülerek halkımızın bilgilendirilmesi hedeflenmelidir. 

 1. Üst Yapı ve Engelsiz Yaşam Çalışma Komisyonu

Kentlerimizi yaş, cinsiyet, köken, eğitim, gelir, engellilik durumu gibi farklı nitelikteki bireylerin bir arada yaşamını sürdürdüğü mekanlar olarak tanımlarız. Kentsel planlama ise fiziki, sosyal ve ekonomik anlamda düzenlemelerin tüm yurttaşlar için eşit ve ulaşılabilir düzeyde yapılmasının olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla bu planlamanın halkın katılımıyla demokratik şekilde yapılması da bizlerin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Yapılacak olan bu planlama ile hizmetlerin adil eşit ve erişilebilir olması sağlanmalıdır. Engellilere yönelik ayrımcılık, ötekileştirme ve şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlenen politikalarla birlikte, istihdam kamu hizmetlerine erişilebilirlik, bakım hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi ana unsurların yerel yönetimler eliyle yürütülmesinin temelleri oluşturulmalıdır.

Kentsel alt yapının tamamlandığı alanlarda üst yapının da insan ve doğa dostu olarak inşa edilmesi hedeflenerek yaşam kalitesinin arttırılması sağlanmalı, engelli dostu bir kent yaratmalıyız. Plansız, denetimsiz, metalaştırılmış kentlerin, yoksulların, ezilenlerin ve emekçilerin, kadınların, engellilerin, çocukların ve mültecilerin sosyal yaşamdan dışlandığı, kamusal hizmetlerden eşit yararlanamadığı, yoksulluğu derinleştiren, parçalanmış mekânlar haline geldiğini görmekteyiz. Daha yaşanabilir kentsel mekanların oluşturulması, dezavantajlı kesimlerin kent hizmetlerinden yararlanabilmesi ve ortak yaşamın inşası hedeflenmelidir.

 1. İmar, Şehircilik ve Demokratik Planlama Çalışma Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama kentin yaşayan bir ekosistem gibi davrandığının bilincinde olarak gerçekleştirilmelidir. Bu sistem içinde insan yapımı unsurların yanında, biyolojik ekosistem ve sosyal unsurlarda uyum içinde yer almalıdır. Kentlerde doğal, yapısal ve yaşamsal odaklar arasındaki bağlantı yeşil süreklilik ile sağlanmalıdır. İnsan doğaya ve insana yakınlaşabilmeli. İnsan ve doğa arasındaki doğru etkileşim ve sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanmalıdır.

Bugüne kadar yapılan mevcut kent planları gözden geçirilerek, yukarda belirtilen hedefler ile uyumlu alanların oluşturulması ve yaşam kalitemizin arttırılması için demokratik planlamaların yapılması hedeflenmelidir. Kenti bir bütün olarak sosyal donatı alanlarıyla birlikte ele almak suretiyle, yapı stokumuzun kalitesi incelenmeli, yeniden planlama ve dönüşüm yapılırken yurttaşlarımızın çıkarları korunmalı, tarihi miraslarımızın dokusu bozulmadan yarınlarımıza taşınmalıdır. Park, bahçe, oyun alanı, mesire alanlarının planlanması, su alanlarının peyzajı ve kullanımı, kentsel peyzaj oluşturulması, sahilin yaşam alanlarına yaklaştırılması hedeflenmelidir.

 1. Kültür ve Sanat Çalışma Komisyonu

Kültürü var eden her bileşenin müzik, mimari, anlatılar, geleneksel giysiler, geleneksel aletler, dil, yayla kültürü, hasat zamanı vb. kültürlerin korunması, kayıt altına alınması, öğretilmesi ve yaşatılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Sözlü tarih çalışmaları, oluşturulan müze ve sergi alanlarının zenginleştirilmesi, tarihi konaklarımızın ve yaşam alanlarımızın mimarisinin koruma altına alınması, kültürel sanatsal faaliyetlerinin ulaşılabilir olması ve halkın bu faaliyetleri yürütecek olanakların sağlanması hedeflenmelidir.

Geleneğimizi geleceğimize taşıyabilmek için özellikle yaz aylarında festivallerin örgütlenmesi, bu tür etkinliklerin yerelde köylere doğru yayılmasını sağlamak temel amaçlar arasında yer almalıdır. İlçede tiyatro, sinema ve dinleti konusunda çalışmalar zenginleştirilirken, kitap günleri ve söyleşilere de yer verilmelidir.

Halk oyunları ekibi, tiyatro, müzik alanında başlatılan çalışmalar özellikle kadınlar ve çocuklar için zenginleştirilerek devamlılığı sağlanmalı ve sanat akademisi oluşturulması hedeflenmelidir.

 1. Temizlik ve Geri Dönüşüm Çalışma Komisyonu

Daha az atık çıkartacak, ambalajsız, yerel üreticiyi destekler nitelikte; toprağa, suya, havaya ve canlılara zarar vermeyen ürünlerin tüketilmesinin teşvik edilmesi hedeflenmelidir. Plastik ve alüminyum kutu içecekler yerine doğa dostu ürünlerin tercih edilmesi, ambalajlı market ürünleri yerine yerel üreticinin ürettiği (tere yağı, peynir, turşu, reçel) dönüştürülebilir ya da tekrar kullanılabilir ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi, tüketimde oluşan atıkların bertaraf edilme şeklinin doğru organize edilmesi sağlanmalıdır.

İlçemizde çöplerin evde ayrıştırılarak üç değişik (geri dönüşümü mümkün olan atıklar, evsel atıklar ve diğer çöpler) alanda toplanması hedeflenerek, gerek geri dönüşümü mümkün olan çöplerin tesislerimizde ayrıştırılması, gerekse evsel atıklardan sokak hayvanlarına mama veya kompost yöntemiyle gübre üretilebilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.

Bölgemizin en önemli sorunlarının başında gelen çöp sorununun nitelikli ve sağlıklı bir şekilde çözüme ulaştırılabilmesi için çevre ilçelerimizle ortak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.  

 1. Turizm Çalışma Komisyonu

Nitelikli bir turizm çalışmasının ulaşım, rehberlik ve diğer alanlarımızın da niteliğini arttıracağı bir gerçekliktir. Vahşi ve sadece para kazanmaya yönelik bir turizmin aksine geleneksel doğal yaşam alanlarımızla birlikte doğal hayatı koruyarak çalışmalar yürütülmelidir. Kentimizin bir turizm haritası hazırlanmalı ve kooperatif yapılanmasıyla çalışmaların zenginleştirilmesi hedeflenmelidir.

Dağ ve deniz turizmine ilişkin araştırmalar yapılarak yatırımlar yapılması önemsenmelidir. Turizm danışma merkezinin kurularak hizmete sunulması hedeflenmelidir. Yöresel üretimlerimizin halka sunumu ve satışa çıkarılarak etkin tanıtımı için çalışmalar yürütülmelidir.

 1. Sosyal Tesisler Çalışma Komisyonu

İlçemizde belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal tesislerin eksikliklerini tespit ederek gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanmalı; yeni yapılacak olan tesislerin planlanması ve yatırımların yapılması hedeflenmelidir. 

 1. Sokak Hayvanları Çalışma Komisyonu

Can dostlarımıza yönelik mevcut olan yaşam alanının daha nitelikli ve konforlu bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Kamunun elinde olan geniş alanlar, tahsisi mümkün olabilirse bu alanlarda yaşam alanı oluşturulmalıdır. Bölgedeki diğer belediyelerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülerek valilik bünyesinde kurulmuş olan birliğimizin etkin çalışması sağlanmalıdır.

Etkin kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları sürdürülmeli ve tüm bölgede çözüm üretecek projeler geliştirilmelidir.

 1. Yoksullukla Mücadele Çalışma Komisyonu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) göre dünya genelinde yaklaşık bir milyar insanın aşırı yoksulluk koşullarında günde bir doların altında gelirle yaşamaktadır. Küresel yoksulluğa ilişkin bu acı tablo, yoksulluğun günümüzde belki daha önceleri hiç olmadığı kadar kronik bir sorun haline geldiğini açıkça göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak, son zamanlarda yoksullukla mücadelede yerel yönetimler daha sık gündeme gelmektedir. “Derin Yoksulluk”, nesilden nesile aktarılan “geleceksizlik” hâlini de kapsamaktadır. Derin yoksulluk, bir bireyin gününün nasıl geçeceğini, ne yiyeceğini, kirasını nasıl ödeyeceğini, nerede uyuyacağını, temiz suyu nereden bulacağını, bebeğinin altını değiştireceği bezin yenisini nasıl alacağını, çocuğuna içireceği sütü, eczaneden alması gereken ilacı düşünmesidir. 

İlçemizde yoksullukla mücadele ederek insanlarımızı üretim sürecine katmak için çalışmalar yürütülmelidir. Gerçekten çalışamayacak ve ihtiyaç sahibi olanların yanında olabilecek, dayanışma ağını kuvvetlendirecek bir yapı inşa edilmelidir. Yerel yönetimler, yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik stratejileri oluşturmalı, merkezî yönetimden yetki ve bütçe almalı, mahallerde içinde çocuklara ve kadınlara yönelik sosyal hizmet modellerini uygulayacağı çalışmalar yapmalıdır.

 1. İçme Suyu ve Alt Yapı Çalışma Komisyonu

Her canlı yaşamını devam ettirmek için temiz su kaynaklarına erişme hakkına sahiptir. Su varlığından yurttaşların eşit faydalanabilmesi, halk sağlığı açısından su kirliliğinin önüne geçilmesi, su havzalarının korunması gerekmektedir.

Şirketlerin çıkarları değil kamusal faydalar gözetilerek çalışmalar yapılmalı ve halkımızın ücretsiz olarak nitelikli içme suyuna erişimi sağlanmalıdır. Akarsular üstüne yapılan ıslah, menfez, bent gibi çalışmalarda sucul yaşam gözetilmeli, yataklar daraltılmamalı, suya erişim engellenmemeli, taşkın alanları imara açılmamalı, atık su temiz suya karıştırılmaması ve yer altı sularının korunması temel hedeflerden biri olmalıdır.

İçme suyu konusunda kente ve köylerimizde yapılacak yatırımların planlanması ve ücretsiz içme suyuna tüm halkımızın erişmesi temel hedef olmalıdır. MECİ anlayışıyla Arduç deresi suyunun kente ulaşması için çalışmaların yapılması sağlanarak köylerimizin de su sorunu için çözüm arayışında bulunulmalıdır. 

Alt yapı konusunda yapılacak olan projelerin planlanması ve altyapıları elverişli olmayan veya eksik olan mahallelerde nitelikli ve kalıcı yatırımlarının yapılması sağlanmalıdır. Kent genelinde sıklıkla alt yapı sorunları yaşanmakta olup yeni planlı alanlarda öncelikli olarak alt yapı sorunlarının çözülmesi temel hedef olarak belirlenmelidir. 

 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalışma Komisyonu

Belediyemiz bünyesinde ilçemizin tarihi, kültürel ve geleneksel yaşamını içeren yayınların çıkarılması ile, ilçemizin yazar şair dostlarının hazırlamış olduğu yayınların basımının yapılması sağlanmalıdır. Bunu için bir kurul oluşturularak çalışmalar yürütülmelidir. Basın konusunda zayıf olan ilçemizin üretimlerinin kamuoyuna duyurulması için etkin görev üstlenerek çalışmalar yürütülmelidir. Halkla ilişkiler konusunda belediye bünyesinde tüm birimlerimizin öncelikli olarak eğitim alınması ile birlikte bize ulaşan halkımızın sorunlarının çözümünün hızlı bir şekilde ve nitelikli olarak çözülmesi hedefleyen organizasyonlar ortaya çıkarılmalıdır. 

 1. Yerel, Bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkiler Çalışma Komisyonu

Ulusal ve uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmek, kentsel yatırımların gelişimi için projeler üretmek ve uygulamaya geçmek hedeflenmelidir. Ulusal/uluslararası projelerin üretilmesinin öncüsü olmak ve kardeş belediye ağının zenginleştirilerek ilçemize turizm, tarım ve doğal yaşam alanındaki yatırımların amatör ruhumuzu kaybetmediğimiz profesyonel bir anlayışla in edilebilmesinin yolları ortaya çıkarılmalıdır.

 1. Amatör Spor Çalışma Komisyonu

Gençlerimiz ve çocuklarımız için amatör olarak spor faaliyetleri desteklenmeli ve bu alanda kendi geleceğimiz çocuklarımıza yatırımlar yapılmalıdır. Spor alanları belirlenirken yaşadığımız coğrafyanın iklim ve fiziksel koşulları dikkate alınarak, sporda çeşitlilik sağlanmalıdır.

Yaz okulları vb. uygulamalarla geçlerimiz ve çocuklarımızın sporla buluşmaları sağlanmalıdır.

 1. Park Bahçeler ve Kent Mobilyaları Çalışma Komisyonu

Kentsel peyzajın kent yaşamında önemli bir yeri vardır. Kentte yaşayanların mutluluk seviyesini arttıran bu alanda gerek peyzaj alanlarımız gerekse cadde ve sokaklarımızın kent mobilyalarıyla birlikte daha doğal ve estetik bir hal alması hedeflenmelidir.

Kent mobilyalarımızın kendi olanaklarımızla üretilmesi ile mahalle ve köylerimizdeki ihtiyaçların planlanması hedeflenmelidir. Parklarımızın ve spor alanlarımızın temizliğinin yanında seralarda üreteceğimiz kendi ürünlerimizle peyzajımızın yapılması sağlanmalıdır. Özellikle narenciye ve karayemiş ile ıhlamur ağaçları gibi hem ürün veren hem de uzun ömürlü ağaçların kent peyzajında kullanılması sağlanmalı yürüyüş ve bisiklet yollarımız arttırılmalıdır.

 1. Esnaf Çalışma Komisyonu

Tüm esnaflarımızın sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm yollarını ortaya çıkarmak amacıyla esnaf odamız ile iş kollarına göre bir yapılanma sağlanmalıdır. İlçemizde mevcut olan işletmelerle ilgili bir envanter çıkararak yatırımcıların yeni yapacakları yatırımların kentsel planlamayla birlikte ortak çözümün sağlanması hedeflenmelidir.

Yaşam standartlarımız arttırılırken caddelerimizi ve sokaklarımızı rahat kullanabilmenin önünde duran işgallere karşı ilgili ortak kararlar oluşturulması sağlanmalı ve çözüm üretilmelidir. Belediyemizin hizmet üretiminde ihtiyaç duyduğu malzemelerin yerel esnaflardan karşılanması temel alınırken esnaflarımızın da fiyat ve hizmet konusunda halkımızı gözeterek çalışmalar sürdürmesi hedeflenmelidir.

Zincir marketlere karşı küçük esnafın örgütlenmesi, kooperatif yoluyla rekabete katılması önemli olup meslek odası ile çalışmalar yürütülmelidir. Cadde ve sokaklarımızın kent estetiği açısından da yenilenmesi için esnaflarımızla birlikte çalışmalar yürütülmeli nitelikli sağlıklı yapılarda halkımıza hizmet verilmesi için çaba harcanmalıdır.

 1. Tarım, Kooperatifçilik ve Gıda Egemenliği Çalışma Komisyonu

Yerel tohumun, yerel üretimin ve yerel üreticinin korunması için tedbirler geliştirilmelidir. Tüketimde yerel üreticinin ürettiği ürünlere öncelik verilmelidir. Gıda egemenliğinin sağlanması konusunda halkın da içinde yer aldığı bir dayanışma ve mücadele örgütlenmelidir. Böylelikle gıda egemenliği mücadelesinde önemli bir unsur olan agro ekolojik, toprak, hava, su ve tüm diğer bileşenleriyle ekosistemin bir uzantısı olarak tüm toplum için sağlıklı bir üretim tesis edilmiş olur. 

Yerel tohumların artırılması ve dağıtılması, toprak verimliliğini arttırmak ve halk sağlığını korumak adına uygun teşviklerin verilmesi, üreticiye ürününü satma garantisi verilmesi, geleneksel tarım ve toprağın korunması, zehirsiz bahçeler ve zehirsiz gıdaların üretilmesinin temel hedef olması sağlanmalıdır. Bu kapsamda üretici halkımız desteklenmeli ve kooperatif yapılarımızla birlikte ürünlerinin satışı hedeflenmelidir.

 1. Yönetim Anlayışı ve Örgütlenme Çalışma Komisyonu

Öncelikli olarak doğrudan demokrasiyi hayata geçirebilmek ve Fındıklı modeli olarak bilinen MECİ anlayışıyla birlikte kamucu politikalar uygulandığı toplumcu bir yerel yönetim anlayışını geliştirmek temel hedef olmalıdır. Kapitalizmin geldiği bu aşamada neoliberal politika ve uygulamaların yaşam alanlarımız olan kentler üzerinde yol açtığı ortak yıkım olgusuna karşı halkçı yerel yönetimin politika ve ilkelerini ortaya koymak temel yaklaşımımız olmalıdır.

Bu temel anlayışla birlikte mahalle ve halk meclislerinin oluşturulması, belediye bünyesinde oluşan komite veya meclislerle birlikte halkın yönetime katılmasının sağlanması, üretenin mutlaka yönetimde söz sahibi olması için sözün, yetkinin ve karar süreçlerinin demokratik bir şekilde halkta olmasının önünün açılması ve desteklenmesi gerekir. 

Sermayenin çıkarlarını değil kamusal çıkarı esas alan, kentleri, kırsalı, tarımsal ve yerel ekonomiyi tahrip ederek tüketim merkezleri olmaktan çıkaran, yoksulluk ve işsizlikle mücadeleyi kamusal görev olarak gören, dayanışma ağları ve kooperatifler yoluyla yerel ekonomiyi canlandıran, halkın yaşamının kolaylaştırılması; ucuz ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için gerekli girişimleri yapan, barınma, sağlık, ulaşım, gıda, su, iletişim, enerji gibi temel hizmetler yoksullar ve dezavantajlı gruplar için ulaşılabilir hale getiren, kırsal alanda yaşayan, tarım ve hayvancılık ile uğraşarak, mevsimlik gelir sağlayan halkı ekonomik olarak destekleyen, yerel mekanları, toplumsal ihtiyaçları giderecek ve halkın birlikte yaşamasını ve dayanışmasını sağlayacak şekilde planlayan bir yerel yönetimin politika ve ilkelerini oluşturmamız gerekir.

Comments are closed.

Close Search Window