Haberler|

Fındıklı Belediyesi Belediye Başkanlığının çağrısı üzerine ülkenin dört bir yanında yaşayan Fındıklı’ya gönül vermiş, Fındıklı kütüğüne kayıtlı yurttaşlarımızın ve Fındıklı dostlarının katılımıyla Fındıklı Danışma Kurulu oluşturulmuştu. Oluşturulan Danışma Kurulu yönergesi açıkladı.

FINDIKLI BELEDİYESİ VİÇE DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Fındıklı’da yaşayanların kent bilincinin geliştirilmesi, hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşam ve kalkınma yöntemlerinin belirlenmesine destek verilmesi, çevreye karşı duyarlılığın artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaştırılması, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme kültürünün oluşturulması, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin yaşama geçirilmesi, Fındıklı dışında yaşayan bilim insanı ve girişimciler ile mesleklerinde öne çıkmış kişilerin katkısının alınması ve Belediyenin MECİ anlayışına göre yönetilmesine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Fındıklı Belediyesi Viçe Danışma Kurulunun oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Fındıklı Belediyesini,

b) Viçe Danışma Kurulu: Fındıklı’nın gelişimine destek vermek amacıyla; gönüllülerin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla buluştuğu; Fındıklı’nın sorunlarının, önceliklerinin, vizyonlarının sürdürülebilir yaşam ve kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik kurulu,

c) Yürütme Kurulu: Çalışma grupları arasında eşgüdümünü sağlamak, Viçe Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, doğrudan veya Viçe Danışma Kurulu ya da Belediye Başkanını istediği alanlarda gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak amacıla Viçe Danışma Kurulu tarafından 3 yıllığına seçilen kurulu,

ç) Çalışma gurupları: Viçe Danışma Kurulunun görev alanına giren konularda, MECİ anlayışı göre yürütülen, kaliteli ve yaşanabilir bir Fındıklı için çeşitli toplum kesimlerini yönetiminde etkin rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasına göre oluşan ortak yapıları,

d) Meci: Birlikte üretmek ve yönetmek, biz olmak, saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok katılımlı ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Viçe Danışma Kurulunun oluşumu, çalışması, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Viçe Danışma Kurulunun oluşumu ve çalışması

MADDE 4 – (1) Viçe Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde oluşur.

a) Viçe Danışma Kurulu 7 inci maddede belirtilen üyelerden meydana gelir.

b)Viçe Danışma Kurulunun İlk toplantısı, Belediye Başkanının çağrısı ile gerçekleştirilir. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı yönetmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

Viçe Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1)Viçe Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok katılımlı meci anlayışının benimsenmesini sağlamak.

b) Sürdürülebilir yaşamın ve gelişmenin sağlanması için ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik raporları hazırlanmak.

c) Fındıklı’ya ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm ilçeyi kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak.

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

d) Fındıklı kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek.

e) İlçe kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak.

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı Fındıklı’nın yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek.

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında etkin rol almalarını sağlamak,

h) Belediye yönetiminde saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.

Çalışma ilkeleri

MADDE 6 – (1) Viçe Danışma Kurulu, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) İlçeye sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Fındıklı’nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri yaşama geçirmek.

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak.

ç) Viçe DanışmaKurulu,  ulusl ve uluslararası gelişmeleri, ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak.

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Viçe Danışma Kurulu Üyeliği, Organları ve Bu Organların Görevleri

Viçe Danışma Kurulu üyeliği

MADDE 7 – (1)Viçe Danışma Kurulu; Belediye Başkanı tarafından seçilen gerçek kişileri, yerel yönetimi, meslek kuruluşları ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi ve kurumlardan oluşur.

a) Belediye Başkanı

b) Belediye meclisi üyeleri

c) Belediye Başkanının belirleyeceği köy ve mahalle muhtarları

ç) Siyasi partı temsilcileri

d) Meslek kuruluşu, sendika ve ilgili dernek ile vakıf temsilcileri

e) Belediye Başkanının davet gerçek kişi

f) Danışma veya Yürütme Kurulu tarafından önerilen kişiler

Organları

MADDE 8– (1) Viçe Danışma Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Çalışma grupları

Genel kurulun toplanma zamanı, toplanma yeter sayısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Genel Kurul toplanma zamanı, toplantı yeter sayısı ve görevleri şöyledir.

a ) Viçe Danışma Kurulu, en yetkili organı olup 7 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve ağustos aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine zamana bağlı olmadan da toplanabilir.

b) Katılımcılar tarafından seçilen bir üye Genel Kurula başkanlık eder.

ç) Genel kurul; Belediye başkanı, Yürütme Kurulu veya Viçe Danışma Kurulunun önerdiği yeni üye ile Yürütme Kurulu Üyelerini seçer.

ç) Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulunun isteği doğrultusunda veya doğrudan yeni çalışma grupları oluşturur veya kaldırır.

d) Statejik Planları çalışma konularını karara bağlar.

Yürütme kurulunun oluşumu, çalışma şekli ve görevleri

MADDE 10 – (1)Yürütme kurulu, Viçe Danışma Kurulu tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir’de oturanlar arasından 3 yıllığına seçitiği  3 üye  ile Belediye Başkanından oluşur. Yürütme kurulu kendi üyelerinden birini Yürütme Kurulu Başkan olarak belirler.

(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Belediye Başkanına sunar ve uygulamayı izler.

(3) Çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlar.

(4) İhtiyaca göre çalışma grupları oluşturur,çalışma gruplarının hazırladığı raporları Genel Kurulun gündemine alır.

(5) Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulunun doğrudan belirlediği konuları çalışma grubuna gönderilir. Çalışma grubu tarafından konu hakkında hazırlanan raporları Belediye Başkanına sunar.

(6) Çalışma grupları yararlı gördükleri konu hakkında hazırladıkları projeleri Genel Kurulun gündemine alır.

(7) Çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere Yürütme Kurulu tarafından Belediye Başkanına sunulur.

(8) Belediye Başkanlığı, Yürütme Kurulu tarafından kendisine sunulan rapor, proje ve öneriler hakkında yapılan çalışmaları, Viçe Danışma Kurulunu bilgilendirmek üzere, 3 ayda bir yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirir.

Çalışma grupların oluşumu ve çalışma şekli ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı veya Viçe Danışma Kurulunun önerisini de dikkate alarak, çalışma alanına giren konularda uzman kişilerden çalışma grupları oluşturur.

(2) Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulun öneriler de dikkate alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3)Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulu ya da Viçe Danışma Kurulu tarafından belirlenen konularda rapor hazırlamak, proje veya araştırma yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

MADDE 12 – (1) Viçe Danışma Kurulu organları, belirlenen yer ve zamanlarda toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Viçe Danışma Kurulu, Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 7 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin önerisi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin duyurusu

MADDE 13 – (1) Viçe Danışma Kurulu oluşturulan görüşler, Belediye Başkanı tarafından değerlendirildikten sonra Belediye tarafından uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 14 – (1) Viçe Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu sekreterya hizmetleri, Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen bir personel tarafından yürütülür

(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Yürürlük

MADDE 15– (1) Bu Yönerge, Viçe Danışma Kurulunun önerisi ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16– (1) Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı ile Yürütme Kurulu yürütür.

Comments are closed.

Close Search Window