FINDIKLI BELEDİYESİ TEMEL İLKELERİ

1- Fındıklı Belediyesi’nde hemşehrilerimizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyeceğiz. Tüm vatandaşları kucaklayacağız.

2- Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üreteceğiz. Bizi, bulunduğumuz makama taşıyanın ilçe halkı olduğunu asla unutmayacağız.

3- Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağız. Yatırımlarımızda bu mahallelere öncelik vereceğiz. Hizmet programımızda özellikle engelli-dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyacağız.

4- Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyacağız, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceğiz. Halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranacağız.

5- Harcamalarımızı, yatırımlarımızı mali disiplin içerisinde planlayacağız. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Bütçe kullanımlarımızla ilgili olarak belli aralıklarla ilçe sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir.

6- Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyacağız. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınacağız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulunduracağız. Kamu yararına uygun olması şartıyla bizden önce başlatılmış projeleri sürdüreceğiz.

7- Belediyeyi “adaletle” yöneteceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savunacağız ve gereğini yapacağız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyacağız, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayacağız. 

 

Amaç ve Hedefler

Belediyemizde Halk Meclislerimizin yönetime aktif katılımı sağlanması, söz, yetki, karar sahibi olabilmesi ve bu anlayışın sürdürülebilirliğinin hayata geçirilmesi başlıca hedeflerimizdendir. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla halkın yönetime katılabilmesinin araçlarını oluşturarak, halk meclislerinin kurulması sağlanmış, katılımcı bütçe hazırlanmış ve halkımızla birlikte MECİ (imece) anlayışıyla yönetim hedeflenmiştir.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ilçenin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, yerel hizmetlerin çağdaş gelişime açık, kaliteli, verimli ve adaletli bir şekilde sunarak, yeşilin ve mavinin bin bir tonunun bir nakış gibi işlendiği yöremizde doğaya saygılı çağdaş şehirleşmeyi sağlayarak yerel yönetim hizmetlerinde bölgemizde öncü ve önder belediye olmaktır.

Bugünü analiz edip, geleceği planlayan, günü birlik değil ilkeli, hayal kuran değil ufku olan, tek başına değil birlikte karar veren, “ben yaptım oldu” değil “nasıl yapabiliriz?” diyen, sürekli gelişim ve değişime açık, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf, hesap verebilen, halkçı, toplumcu bir belediye yönetimi hedeflenmektedir.

Belediyemiz belirtilen hizmetlerimizi, karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık ilkesine, Hizmetlerin temini ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk ilkesine, nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik ilkesine, temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde toplumcu belediyecilik ilkesine, yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar iş birliği ile katılımcılık ilkesine, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk ilkesine, hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti ilkesine, kent ve kentli için sürdürülebilir yaşam ilkesine, diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak iş birliği ilkesine uygun olarak yerine getirmeyi halkımızın yönetime katılmasını hedeflemektedir.

 

Temel politikalarımız ve önceliklerimiz

Belediyemizin temel politikası sunulan hizmetlerin vatandaş odaklı olarak etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve adaletli bir şekilde sunulması olarak belirlenmiştir. Dayanışma ruhunu geliştirmek için MECİ (İMECE) anlayışıyla tüm çalışmaları halkımızın mutluluğu ve gönenci için yürütmektir. Önceliğimiz halkımızın yaşam kalitesini arttırarak Toplumcu Belediyecilik uygulamalarıyla, doğaya ve çevreye duyarlı, insana ve tüm canlılara saygılı, halk sağlığını önceleyen yaşama ve doğaya uygun kentleşmeyi ön planda tutan, yurttaş- belediye, iş birliği ile hizmetlerin yerine getirilmesidir. MECİ anlayışıyla yardımlaşarak, paylaşarak, barış içerisinde, kardeşlik anlayışıyla üretimde bulunacağız. Aydınlık yarınlarımızı inşa etmek için sözün, yetkinin, kararın ve iktidarın Fındıklı halkında olmasını sağlayacağız.

Karşılık beklemeden insanlık ve doğamız yararına insanlığa hizmet edeceğiz. MECİ anlayışıyla halkımızın ihtiyacını kolektif bir anlayışla ortak çalışma yürüterek karşılamaya çalışacağız. Dünümüzü bilerek ve unutmayarak, bugünü okuyup, yarını örgütleyecek ve paylaşacağız.

Halkımızla birlikte düşünerek birlikte çözüm üreteceğiz. Yönetim erki yerine halkın doğrudan yönetime katılımını sağlayacağız. Yolsuzluklara karşı halkın denetimini sağlayarak, yalanlara karşı doğruları ve gerçekleri savunacağız. Baskı ve zulme karşı demokrasi, yobazlığa ve bağnazlığa karşı bilim ve tekniği öne çıkaracağız.

İnsan haklarına dil, din, ırk ayırmadan doğanın haklarına saygı göstererek bu dünyanın yalnız bize ait olmadığını bileceğiz ve koruyacağız. Yöneten-yönetilen ikilemini en aza indirerek herkese açık, karşılıksız, gönüllü katılımı hayata geçireceğiz. Kısacası daha yaşanılır daha güzel Fındıklı’yı hep beraber kurmak, korumak, yaşatmak ve yaşamak için çalışacağız. Kendimize değil kentimize ve halkımıza hizmet edeceğiz. Birlikte Üretip Halkımızla Yöneteceğiz.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin Yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilmiştir.

Buna göre;

 • Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 • Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 • Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 • Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 • Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 • Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 • Borç almak, bağış kabul etmek.
 • Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 • Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 • Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 • Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 • Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 • Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
 • İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
 • Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 • Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 • Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 • Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 • Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Comments are closed.

Close Search Window